yydg.net
当前位置:首页 >> 邓能组啥词儿 >>

邓能组啥词儿

邓组词有:邓山、邓沙、马邓、化邓、邓尉、阴邓、邓穴、邓师、邓浆、邓惠、吴邓、寇邓、耿邓、邓缌、樊邓、邓橘、冯邓、邓萧、邓耿、邓、涎邓邓、涎眉邓眼、邓邓浑浑、迷丢没邓、邓虏沦敦等.一、邓山 [ dèng shān ] 邓尉山的省称.

邓,是姓氏,也是地名.组词: 邓氏 邓姓 邓县 邓庄

1,涎眉邓眼[ xián méi dèng yǎn ] 犹嬉皮笑脸.形容嬉笑不严肃的样子.2,邓山[ dèng shān ] 邓尉山 的省称.3,邓师[ dèng shī ] 邓国 铸剑的工师. 亦指其所铸之剑.4,邓邓浑浑[ dèng dèng hún hún ] 形容混沌不清的样子5,扑邓邓[ pū dèng d

念ZOU一声

呆头、阿呆、呆呆、呆若木鸡、呆账、发呆、呆板、呆滞、呆小症、目瞪口呆、书呆子、呆子、痴呆、惊呆、呆头呆脑、书呆、呆笨、呆瓜、卖呆、呆货、呆如木鸡、胃呆、呆傻、呆呆呆、呆木、木呆呆、木呆、呆痴、乜呆呆、呆鸟、滞呆、呆气、撇呆打堕、大呆、呆愣、呆怔、呆呆挣挣、吓呆、诈痴佯呆、口呆目钝

扑的组词:敲扑、扑打、扑面、扑揞、扑冽、扑速、扑朔、扑秃、扑杀、扑拉、扑破、扑忙、扑酒、扑棰、扑断、扑剌、扑扇、扑掩、扑吃、扑荡、扑讨、扑责、扑取、扑哒、救扑、进扑、剿扑、合扑、关扑、断扑、跌扑、打扑、摧扑、摆扑、

涎[xián] 意思:唾沫,口水 组词:垂涎三尺.流涎.涎沫.

遣悲怀(三首其三)(元稹) 闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时.邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费辞.同穴冥何所望,他生缘会更难闲坐(白居易) 暖拥红炉火,闲搔白发头.百年慵里过,万事醉中休.有室同摩诘,无儿比邓攸

涎[xián] 部首:氵五笔:ITHP笔画:9[解释]唾沫,口水.

着 zháo,zhāo,zhe,zhuó, 部首: 目 部首笔画: 5 总笔画: 11着zhāo【动】(著的俗字)放置〖putin〗文成示温,温以着坐处.晋陶潜《晋故西征大将军长史孟府君传》又如:着盐(搁盐;炒菜放盐);板上着碗安顿〖putup〗更有南堂堪

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com